top of page

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช (พระเจ้าตาก) ( 17 เมษายน พ.ศ. 2277 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325) มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรี

BTT06627.JPG

ประวัติโดยสังเขป

เดิมพระเจ้าตากสินเป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา พ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้น และได้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาอีกเจ็ดเดือนถัดมา โดยพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี และรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกก๊กต่าง ๆ ปกครองให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช สมเด็จพระพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อพระชนมพรรษา 48 พรรษา หลังถูกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งเป็นพระสหายสำเร็จโทษ และสืบราชสมบัติต่อเป็นต้นราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รวมเวลาครองราชย์ 15 ปี พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 30 พระองค์ สมเด็จพระพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยที่ประชาชนรู้จักดีและเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์มีประดิษฐานมากที่สุด

BTT06626.JPG

บทสวดมนต์
สักการะพระเจ้าตากฯ

ตั้งนะโม 3 จบ (ระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน) ปู่ตาก ตะกุ อิตัล ตากสิน ราชะ โยตังอิ (สวด ๓ จบ) คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งนะโมฯ 3 จบ (ระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) คำอาราธนาดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสิน “โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ” คำถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน “โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง” วิธีบูชาสมเด็จพระพระเจ้าตากสินมหาราช การสักการะและเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๑. กราบไหว้ขอพร ใช้ธูป ๕ ดอก และเทียน ๑ เล่ม ๒. วีธีบน ใช้ธูป ๑๔ ดอก และเทียน ๒ เล่ม ๓. กราบไหว้แก้บน ธูป ๑๔ ดอก และเทียน ๒ เล่ม และแก้บนตามคำกล่าว การสักการบูชาสมเด็ดพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พอจะสืบค้นมาได้ ทำให้ทราบว่า พระเจ้าตากสินทรงโปรดผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระกระยาหารที่เสวยเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารเดินทัพ เช่น อาหาร เครื่องของแห้งต่างๆ แต่มีผู้ที่มีนิมิตได้บอกเล่าต่อกันมาว่า พระเจ้าตากสินทรงโปรด ข้าวต้มผัด และ ไข่ต้ม นอกจาก ข้าวต้มมัด และ ไข่ต้ม แล้ว พระองค์ท่านยังโปรดผลไม้ไทย ผลไม้จีน อีกด้วย โดยเครื่องเซ่นไหว้แบบจีน ได้แก่ ไก่ หัวหมู ซาแซ น้ำผลไม้ น้ำหวาน น้ำเปล่า ไม่ทรงโปรดน้ำจัณฑ์ ดอกไม้ ควรบูชา บายศรี (ทรงโปรดสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ) ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระเจ้าตาก การบูชาสักการะ ขอพรพระเจ้าตากสิน ช่วยปลดหนี้สิน ค้าขายร่ำรวย การงานเจริญรุ่งเรือง

bottom of page